Coetiroedd Talyllychau, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coetiroedd Talyllychau’n edrych dros bentref hanesyddol a tyfodd o gwmpas yr abaty yn sir Gaerfyrddin.

Ceir golygfeydd o adfeilion yr abaty, sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan Cadw, o’r tri llwybr cerdded.

Mae’r llwybrau cerdded hyn i gyd yn cynnwys dringfa serth ac yn eich arwain at olygfan, lle ceir mainc i fwynhau’r golygfeydd.

Diddymwyd y fynachlog gan Harri‘r Wythfed a defnyddiwyd y garreg i adeiladu rhan sylweddol o’r pentref presennol, gan gynnwys y capel.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Coed Mawr

 • Grade: Anodd
 • Pellter: 1¾ milltir/2.7 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Dringo: 180m/600tr

Dringwch ar lwybr serth drwy cyn ‘ardd goed’ neu arboretwm,gan gadw llygad am goed derw, ynn, pîn a phefrwydd anferthol.

Yn y diwedd byddwch yn cyrraedd llecyn gwylio trawiadol (ar ddiwrnod clir) gyda mainc i orffwys arni, cyn mynd ar i waered ar hyd ochr bryn eithinog yn ôl i’r maes parcio.

""

Llwybr Golygfeydd Talyllychau

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 2 milltir/2.9 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Dringo: 180m/600 tr

Dringwch fryn eithinog ar lwybr igam-ogam gyda golygfeydd yn ymagor o bentref Talyllychau a thu hwnt.

Wrth ichi groesi cae ar eich ffordd at glwyd, mae golygfeydd o Ddyffryn Cothi yn agor allan ar yr ochr dde.

Drwy lwc mae mainc ar y pen uchaf gan ei bod hi’n dipyn o ddringfa! I lawr y rhiw bob cam yw hi wedyn yn ôl i’r maes parcio.

""

Llwybr Cwm yr Efail

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 2½ milltir/4.2 km
 • Amser: 2 awr
 • Climb: 180m/600tr

Dringwch lwybr serth ar hyd ffyrdd y goedwig drwy Gwm yr Efail tan byddwch yn gadael y coed mewn llecyn gwylio trawiadol.

Cymrwch hoe haeddiannol a mwynhau’r golygfeydd ar y fainc yno.

Troellwch eich ffordd yn ôl i lawr y bryn at y maes parcio.

""

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coetiroedd Talyllychau 10 milltir i'r gorllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetiroedd Talyllychau ar fap Arolwg Ordnans (AO) 186.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 631 328.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llangadog.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Cyfarwyddiadau

O’r A482 rhwng Llambed a Llanymddyfri cymrwch y B4302 i Dalyllychau a Llandeilo.

Wrth gyrraedd Talyllychau dilynwch yr arwyddion am Abaty Talyllychau gan barcio’n sensitif yn y gilfan barcio wrth y fynedfa i’r coed ar y chwith, ychydig yr ochr draw i faes parcio’r abaty.

Maes parcio

Gallwch barcio mewn cilfan barcio bach wrth y fynedfa i’r coed.

Cofiwch barcio’n ofalus gan adael agoriadau’r gatiau’n glir i roi mynediad brys i’r coed.

Gallwch barcio yno am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf