Coedwig Caio, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Caio yn cynnwys nifer o goetiroedd conifferaidd sy’n ymestyn dros yr ucheldir, fry uwchben pentref hanesyddol Caio yn Sir Gaerfyrddin.

Mae tair o deithiau cerdded cylchol wedi eu harwyddo o’r maes parcio a milltiroedd lawer o ffyrdd a llwybrau drwy’r goedwig.

Mae’r llecyn picnic bychan mewn llannerch, yn union dros yr afon o’r maes parcio.

Gerllaw mae ystâd Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle ceir llwybrau cerdded a gwaith aur Rhufeinig sy’n agored i ymwelwyr.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Rhodfa Pont Annell

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1 milltir/1.7 cilomedr
 • Amser: 45 muned
 • Gwybodaeth am y llwybr: Llwybr cylchol sy’n bennaf yn dilyn dwy ffordd weddol wastad drwy’r goedwig. Llwybr glaswelltog i lawr at lecyn gyda bwrdd picnic. I barhau ar y llwybr cylchol, mae grisiau i fyny o’r llecyn at y ffordd. Er mwyn osgoi’r grisiau, gallwch ddilyn y llwybr yn ôl i'r maes parcio.

Mae’r llwybr dymunol hwn drwy’r goedwig yn croesi pont dros y nant at fwrdd picnic yn y llannerch.

Rhodfa Glyn Annell

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2¼ milltir/3.7 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Llwybr cylchol drwy’r goedwig ar ffyrdd gweddol wastad. Dim grisiau. Bwrdd picnic mewn llecyn ar ochr y llwybr.

Mae’r llwybr hiraf sydd wedi’i arwyddo yn un hawdd a chymharol wastad ar hyd ffyrdd y goedwig

Rhodfa Rhiw Goch

 • Grade: Cymedrol
 • Pellter: 1½ milltir/2.3 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Llwybr cylchol sy’n dechrau gan ddilyn ffordd sy’n dringo bryn coedwigol. Yna, cewch lwybr cul, glaswelltog gyda gwreiddiau dan draed drwy’r coed i lawr i ymuno â’r ffordd yn ôl i'r maes parcio.

Mae’r daith hon yn dilyn llwybrau glaswelltog a ffyrdd y goedwig drwy amrywiaeth o goed.

Mae’n werth dringo i fwynhau’r golygfeydd ysblennydd.

Llwybrau Ystâd Dolaucothi

Ceir rhwydwaith o lwybrau o amgylch Ystâd Dolaucothi gerllaw s'yn amrywio o ran hyd.

Mae’r llwybrau yn mynd drwy goetir a thiroedd yr hen blasty.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Ystâd Dolaucothi ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Caio 10 milltir i’r gogledd orllewin o Lanymddyfri.

Cod post

Y cod post yw SA19 8UT.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Lanymddyfri i gyfeiriad Llandeilo.

Yn Llanwrda, dilynwch ffordd A482 i gyfeiriad Llanbedr Pont Steffan.

Ar ôl wyth milltir, trowch i’r dde a dilyn yr isffordd i Gaio.

Ewch drwy bentref Caio, heibio’r eglwys ac yn eich blaen ar hyd ffordd ‘dim ffordd drwodd’.

Cadwch i’r chwith a dilyn lôn goedwig i faes parcio Coedwig Caio.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 679 405 (Explorer Map 187).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Llanymddyfri.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf