Parc Coedwig Afan – Canolfan Ymwelwyr, ger Port Talbot

Beth sydd yma

Cau a dargyfeirio llwybrau oherwydd gwaith torri coed

 

Bydd rhai o'n llwybrau'n cael eu dargyfeirio neu eu cau dros dro ym Mharc Coedwig Afan oherwydd ymgyrch fawr i dorri coed. Bydd gwybodaeth i’w gweld yn y meysydd parcio - a dilynwch yr arwyddion dargyfeirio ar hyd y llwybrau. Byddwch yn ymwybodol y bydd lorïau cludo pren o gwmpas, a dilynwch holl gyfarwyddiadau'r staff. Dysgwch pa lwybrau sy'n cael eu heffeithio a mwy o fanylion am y gwaith torri coed.

 

Newidiadau ychwanegol i lwybrau a chyfleusterau eraill i ymwelwyr

 

 • Llwybr White’s Level – ‘Energy’ – Nodweddion newydd ar y llwybr. Byddwch yn ymwybodol fod y rhan neidio wedi cael ei hailosod felly byddwch yn ofalus ar eich reid gyntaf.

Croeso

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yw'r prif fan cychwyn ar gyfer llwybrau cerdded a beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Mae pedwar llwybr beicio mynydd ac ardal sgiliau ar gyfer beicwyr llai profiadol.

Mae'r llwybrau cerdded yn amrywio o lwybr gwastad byr ar hyd hen ffordd i daith gerdded egnïol saith milltir o hyd ar hyd crib gyda golygfeydd panoramig.

Rheolir y maes parcio a'r ganolfan ymwelwyr gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ac maent yn gartref i Amgueddfa Glowyr De Cymru, caffi a siop feiciau.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Hen Heol y Plwyf

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/2 gilometr
 • Dringo: Gwastad yn bennaf
 • Amser: 45 munud

Mae Llwybr Cerdded Hen Ffordd y Plwyf yn dilyn rhan o'r llwybr hynafol a oedd yn brif gyfrwng trafnidiaeth yn y cwm nes iddo fynd yn segur ym 1920.

Mae seddi a byrddau ar hyd y ffordd i fwynhau'r golygfeydd.

Mae'r daith gerdded yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar yr hen reilffordd (sydd bellach yn rhan o Lwybr Beicio Dyffryn Afan/Llwybr Sustrans 887).

Llwybr Afon a'r Rheilffordd

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3 milltir/4.8 cilometr
 • Dringo: 300 troedfedd/70 metr
 • Amser: 1½ awr

Mae Llwybr Afon a'r Rheilffordd yn disgyn i'r cwm ac yn croesi Afon Afan cyn dringo'n serth i'r hen reilffordd.

Mae'n mynd heibio i fynedfa twnnel rheilffordd wedi'i selio, a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan Brunel, ac yna'n dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr drwy ardal bicnic ger yr afon.

Llwybr Crib Gyfylchi

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 7 milltir/11.2 cilometr
 • Dringo: 800 troedfedd/240 metr
 • Amser: 3½ awr

Mae Llwybr Crib Gyfylchi yn croesi Afon Afan ac yn dringo drwy goetiroedd i ben y bryn.

Ceir golygfeydd panoramig o'r dyffryn.

Yna mae'r llwybr yn mynd heibio dwy set o adfeilion – Fferm Nant y Bar a Chapel Gyfylchi o'r ddeunawfed ganrif, a arferai fod yn gysegrfan i Fethodistiaeth Gymreig – cyn disgyn i'r maes parcio. 

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Rookie ac Ardal Sgiliau

 • Gradd: Gwyrdd (Hawdd)
 • Pellwch: 5.8 cilometr (gyda dolen ychwanegol ddewisol 2.4 cilometr o hyd wedi'i graddio'n las)
 • Esgyniad: 158 metr
 • Amser: 30 munud – 2 awr

Mae'r llwybr hwn sydd wedi'i raddio'n wyrdd yn llwybr cyffrous a throellog.

Mae'n llwybr perffaith fel man cychwyn i newydd-ddyfodiaid, gyda llwybr llydan a disgynfeydd gweddol eang.

Mae Ardal Sgiliau ar y llwybr sy'n cynnig cyfle i feicwyr ddatblygu eu galluoedd beicio technegol hefyd.

Mae'r ddolen ddewisol 2.4 cilometr o hyd sydd wedi'i graddio'n las yn rhoi blas i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i’r her nesaf; mae'n disgyn i lawr at Afon Afan ac yn datgelu rhai mannau cudd.

Gellir dod o hyd i ardaloedd picnic ar hyd y llwybr.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallai fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybr Blue Scar

 • Gradd: Glas (Cymedrol)
 • Pellter: 7.1 cilometr
 • Esgyniad: 177 metr
 • Amser: 1-1½ awr

Llwybr gwych i wella sgiliau beicio a datblygu hyder.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallent fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybr Pen-hydd

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 14.4 cilometr
 • Esgyniad: 353 metr
 • Amser: 1½-3 awr

Mae'r llwybr clasurol hwn yn Ne Cymru wedi'i gynllunio i fod yn ddilyniant i'r llwybrau mwy heriol ym Mharc Coedwig Afan.

Mae'n dringo allan o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr at lwybr trawiadol sy’n cymysgu'r hen â'r newydd.

Mwynhewch y cyfuniad o ddringfeydd ar ffyrdd coedwig gyda golygfeydd gwych, a disgynfeydd trac sengl cyflym, ynghyd â rhai rhannau newydd mwy serth i’ch cadw’n effro.

Gall y llwybr hwn fod yn heriol i feicwyr llai profiadol ac mae'n agored i dywydd gwael ar y tir uwch.

Llwybr y Wal

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 18.6 cilometr
 • Amser: 1½-3 awr
 • Esgyniad: 520 metr
 • Man cychwyn amgen: Maes parcio Rhyslyn

Gyda rhai o'r disgynfeydd trac sengl gorau yn y DU, mae'r llwybr hwn yn croesi ochr ogleddol Cwm Afan ar drac sengl.

Mae'n amrywio o fod yn gyflym ac agored i fod yn dynn, technegol a gwreiddiog.

Mae golygfeydd gwych o'r dyffryn a'r arfordir yn ymddangos ar wahanol adegau, ac mewn mannau gall y llethrau serth deimlo'n agored.

Mae'r ffordd at y trac sengl yn rhannu adran â Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd a'r rheilffordd segur, felly cofiwch ystyried defnyddwyr eraill y goedwig wrth feicio.

Am daith hirach, cyfunwch hwn â Llwybr White’s Level drwy un o’r cysylltiadau W2.

Cyfleusterau i ymwelwyr

Maes parcio a'r toiledau

Mae'r maes parcio, y toiledau a rhai cyfleusterau eraill i ymwelwyr yma yn cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Afan Valley Bike Shed

Mae Afan Valley Bike Shed wrth ymyl Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Afan Valley Bike Shed.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Llwybr Rookie a Llwybr Blue Scar yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilmiau i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallent fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilmiau ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ym Mharc Coedwig Afan.

Mae Parc Coedwig Afan yn un o gyrchfannau beicio mynydd eiconig Prydain ac yn lle poblogaidd ar gyfer cerdded.

Mae'r parc coedwig wedi'i leoli yng Nghwm Afan ychydig filltiroedd o'r M4, lle arferai glo gael ei gloddio.

Gallwch ddarganfod rhai o nodweddion treftadaeth y dyffryn ar hyd ein llwybrau yn y parc coedwig.

Llwybrau eraill ym Mharc Coedwig Afan

Archwiliwch Barc Coedwig Afan o'r meysydd parcio yn y tri lle arall hyn:

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Afan yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan 5½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Bort Talbot.

Mae yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Parc Coedwig Afan ar fap Arolwg Ordnans (AO) 165 a 166.

Cyfeirnod grid yr AO Canolfan Ymwelwyr yw SS 820 950.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 40 (Port Talbot) a dilynwch yr arwyddion i’r A4107 i gyfeiriad y Cymer.

O'r gylchfan, dilynwch yr arwyddion brown a gwyn ar gyfer Parc Coedwig Afan.

Bydd maes parcio'r ganolfan ymwelwyr ar y dde, tua 6 milltir o gyffordd y draffordd.

Ar gyfer llywio â lloeren, y cod post ar gyfer Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yw SA13 3HG.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Port Talbot.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Llwybr beicio Sustrans

Gallwch feicio i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans 887.

Mae Llwybr 887 yn darparu cyswllt rhwng trefi Port Talbot, Cwmafan, a Phont-rhyd-y-fen ac yn parhau i Barc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Maes parcio

Mae'r maes parcio yn cael ei rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Manylion cyswllt

Mae'r maes parcio, y toiledau a'r holl gyfleusterau i ymwelwyr yma yn cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Nid oes staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn y lleoliad hwn. Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Llwybr Rookie PDF [1.1 MB]
Canllaw Llwybr Penhydd PDF [2.3 MB]
Canllaw Llwybr y Wal PDF [5.7 MB]

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf