Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i cyfoethnaturiol.cymru 

Sut gallwch chi ddefnyddio’r wefan hon

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy'n rhedeg y wefan hon. Rydyn ni eisiau i bawb allu cael mynediad i'n gwefannau. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • llywio'r rhan fwyaf o'r safle mewn trefn resymegol gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio i gynnwys tudalen yn gyflym gan ddefnyddio bysellfwrdd, darllenydd sgrin neu'r ddau drwy'r ddolen ‘neidio i’r prif gynnwys' sydd ar frig pob tudalen
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r safle gan ddefnyddio darllenydd sgrin (mae ein profwyr wedi cael llwyddiant mawr gyda NVDA)
 • defnyddio'r ffocws gweladwy a ddarperir ar draws y safle i helpu i lywio i'r rhan fwyaf o dudalennau ac elfennau o'r safle (ac eithrio mapiau a adran sylwadau'r blog).
 • defnyddio chwyddwr eich porwr i chwyddo’r dudalen hyd at 200% heb i'r testun oferu oddi ar y sgrin
 • cael gwared â steilio a llywio'r safle mewn trefn resymegol
 • llywio a dewis y mathau o gwcis yr hoffech eu derbyn gan ddefnyddio bysellfwrdd (rhai materion wrth chwyddo a darllen sgrin)
 • adolygu ein polisi cwcis a newid caniatâd, gan ddefnyddio bysellfwrdd neu ddarllenydd sgrin

Rydyn ni’n ceisio gwneud testun y wefan yn hawdd i'w ddeall.

Gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o'r gwefannau hyn yn gwbl hygyrch, er enghraifft:

 • nid yw'r rhan fwyaf o ddogfennau’n hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin, mae hyn yn cynnwys llawer o'n ffurflenni cais yn Microsoft Word
 • nid oes yr un o'n mapiau yn hygyrch ac nid ydynt yn cynnwys dewis testun amgen yn y rhan fwyaf o achosion (er enghraifft, y map hirdymor o berygl llifogydd)
 • nid yw rhai dolenni ar ein gwefan yn hunanesboniadol ar gyfer defnyddiwr darllenydd sgrin
 • erys rhai problemau datblygu pellach ac mae'r rhain wedi cael eu mireinio a'u hychwanegu at yr ôl-groniad rydyn ni wrthi’n gweithio arno
 • ar gyfer rhai gwasanaethau, rydyn ni’n cysylltu â gwefannau eraill CNC, ar wahân i'r prif barth cyfoethnaturiol.cymru, nid yw rhai o'r rhain yn hygyrch (er enghraifft, y safle gwerthu pren a'r safleoedd cofrestru gwastraff peryglus)
 • nid yw ein baner dewisiadau cwcis yn cefnogi swyddogaethau chwyddo a darllen sgrin yn llawn eto

Gwybodaeth gyswllt ac adborth

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi o un o’n gwefannau mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Cyfoeth Naturiol Cymru
Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP 

Byddwn ni’n ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 5 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda gwefannau CNC

Rydyn ni wastad yn ceisio gwella hygyrchedd ein gwefannau. Os byddwch chi’n dod ar draws problemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen neu os nad ydych chi’n meddwl ein bod ni’n bodloni gofynion hygyrchedd, e-bostiwch Dîm Digidol CNC digidol@naturalresourceswales.gov.uk

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi’n hapus â sut rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cefnogi a Chynghori ar Gydraddoldeb

Dolenni

Rydyn ni’n ymwybodol o'r problemau canlynol gyda'r dolenni ar ein safle:

 • mae rhywfaint o destun dolenni nad yw’n gwneud synnwyr wrth ei ddarllen ar ei ben ei hun, er enghraifft 'cliciwch yma'
 • mae llawer o ffeiliau PDF hŷn yn cynnwys dolenni wedi torri

Rydyn ni’n cynnal archwiliadau rheolaidd o unrhyw ddolenni sydd newydd dorri ar ein tudalennau gwe, ac yn eu trwsio cyn gynted ag y cânt eu nodi.

Ni fyddwn yn trwsio dolenni sydd wedi torri mewn dogfennau a gyhoeddwyd cyn Medi 2018, os nad yw'n hanfodol i ddefnyddiwr gael mynediad at wasanaeth.

Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein dolenni’n bodloni safonau hygyrchedd.

Mapiau sydd wedi eu mewnblannu i wefan CNC

Nid yw mapiau sydd wedi eu mewnblannu i’n gwefan yn hygyrch.

Mae’r rhestr o leoedd i ymweld â nhw yn ddewis amgen hygyrch yn lle’r map diwrnodau allan.

Adroddiadau rhyngweithiol

Rydym yn defnyddio ArcGIS a PowerBI i ymgorffori data a mapiau rhyngweithiol ar ein gwefan, er enghraifft, ar borth data gwybodaeth amgylcheddol BETA: Cymru.

Mae'r offer hyn yn cynnig rhywfaint o allu hygyrchedd naturiol ond gallant fod yn wahanol i ddiffygion porwr.

 • nid yw siartiau a data ar gael yn llawn i bobl sy'n defnyddio meddalwedd darllen sgrin - ac nid oes dewis arall ar gael mewn rhai achosion
 • wrth ddefnyddio ffôn symudol neu dabled, gall y cynllun a'r ymarferoldeb newid
 • ni fydd adroddiadau rhyngweithiol yn newid yn ddeinamig wrth chwyddo’r sgrin
 • nid yw ein mapiau yn hygyrch ac nid ydynt yn cynnwys dewis testun amgen yn y rhan fwyaf o achosion
 • nid yw’r teclyn chwilio setiau data a chymwysiadau data gofodol agored yn hygyrch

Papurau a chofnodion o gyfarfodydd cyhoeddus ar ôl Medi 2018

Nid yw papurau a chofnodion cyfarfodydd a fforymau Bwrdd CNC a gyhoeddwyd cyn Medi 2020 yn hygyrch gan nad ydyn nhw wedi eu tagio'n iawn.

Bydd unrhyw bapurau a chofnodion bwrdd newydd o fis Medi 2020 mor hygyrch â phosibl.

Dogfennau ymchwil ac adroddiadau

Nid yw rhai adroddiadau a dogfennau technegol a gyhoeddwyd ar ôl Medi 2018 yn ddogfennau hygyrch, a gallant gynnwys:

 • fformatio a allai achosi problemau, er enghraifft defnyddio tablau heb ddisgrifiadau labeli
 • delweddau heb destun amgen, felly nid yw'r wybodaeth ynddyn nhw ar gael i bobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1.
 • mae rhai delweddau mewn PDFs yn cynnwys testun (er enghraifft, diagramau gyda siartiau neu graffiau), felly ni fydd pobl â dyslecsia neu bobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin yn gallu darllen y wybodaeth. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 1.4.5 (Delweddau o Destun).

Rydyn ni wedi ceisio gwneud dogfennau ymchwil ac adroddiadau o fis Medi 2019 mor hygyrch â phosibl.

Tab adborth

Rydyn ni’n defnyddio cynnyrch o'r enw Hotjar i'n helpu ni i gasglu adborth gan bobl am eu profiad o ddefnyddio ein gwefan. Dim ond os ydych yn defnyddio llygoden i glicio arno y mae’n hygyrch. Rydyn ni wedi gofyn i'r cyflenwr ddatrys y problemau.

Os na allwch ddefnyddio ein botwm 'Adborth', defnyddiwch ein ffurflen adborth amgen i ddweud wrthyn ni am eich profiad.

Materion ychwanegol

 • Mae delweddau addurnol yn bresennol ar draws safle CNC a all gynnwys priodoleddau amgen disgrifiadol neu destun deiliad lle megis ". Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • Ar hyn o bryd, nid oes gan logo ein safle a'n eiconau map enwau hygyrch ystyrlon. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1. Maent yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd ac rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • Ar hyn o bryd, mae nifer o iframau trydydd parti yn colli priodoledd teitl ystyrlon. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1 a 2.4.1. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Ionawr 2024
 • Ar hyn o bryd, nid oes gan dablau data ar y safle benawdau wedi'u marcio oherwydd cyfyngiadau'r CMS. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Ar hyn o bryd, mae meysydd mewnbynnu ffurf fel botymau radio neu feysydd mewnbynnu testun cysylltiedig wedi'u grwpio gan ddefnyddio priodoledd maes; fodd bynnag, nid oes unrhyw briodoledd chwedlonol yn bresennol. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn mis Rhagfyr 2023.
 • Ar hyn o bryd, nid yw cynnwys llywio cysylltiedig yn cael ei nodi'n semantaidd gan ddefnyddio <nav>element, gwelir hyn yn bennaf gyda chysylltiadau briwsion bara a chysylltiadau mordwyo yn y troedle. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Nid yw'r rhanbarthau chwilio wedi'u nodi'n seml o fewn cod y dudalen. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Ar hyn o bryd, nid yw testun beiddgar a dyfyniadau bloc wedi'u marcio'n seml gan ein CMS. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Mae nifer o achosion yn bresennol ar draws y safle lle nad oes gan y copi ddigon o gyferbyniad â chefndir y safle. Yn y rhan fwyaf o achosion, testun cysylltiedig neu destun deiliad lle yw'r copi hwn ac nid yw'n effeithio ar brif destun corff y safle. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Wrth raddio testun i 200%, gellir gweld materion rendro sy'n arwain at orgyffwrdd testun a chynnwys wedi'i chwtogi. Mae hyn yn fwyaf nodedig yn digwydd gyda chynnwys a gefnogir gan drydydd partïon ond gellir ei weld hefyd gydag eiconau testun a blychau cynnwys nodwedd. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.4. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • Nid yw'r cynnwys bob amser yn ail-lifo ar chwyddo 400% (wrth ddefnyddio porth 1280px). Mae hyn yn arwain at sgrolio llorweddol ac fe'i harsylwr yn bennaf yn yr iframe Rhybuddion Llifogydd. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.10. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • Caiff testun o fewn blychau cynnwys nodwedd ei gwtogi wrth ddefnyddio arddulliau testun personol: Uchder llinell (bylchiad llinell) i o leiaf 1.5 gwaith maint y ffont; Bylchu yn dilyn paragraffau i o leiaf 2 waith maint y ffont; Bylchu llythyrau (tracio) i o leiaf 0.12 gwaith maint y ffont; Bylchiad geiriau i o leiaf 0.16 gwaith maint y ffont. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.12. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • O fewn rhai erthyglau blog, mae lefelau pennawd wedi'u hanwybyddu, gan arwain at naid o <h1>bennu i <h3>bennu. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.1. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn Rhagfyr 2023
 • Os bydd tudalen gwallau'n cael ei harddangos, megis gwall o 404, bydd teitl y dudalen yn ymddangos fel Cyfoeth Naturiol Cymru' heb roi cyd-destun i gynnwys y dudalen benodol. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.2. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.
 • Mae cysylltiadau â'r un enw ond gwahanol leoliadau targed (ble yr eir i ryngweithio) yn bresennol ar y safle. Yn ogystal â hyn, mae dolenni gwag yn bresennol o fewn rhywfaint o gynnwys ar hyn o bryd, lle bydd y ddolen wag yn llywio'r defnyddiwr i'r un lleoliad ar unwaith drwy gyswllt ymlaen llaw. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Gwelwyd penawdau gwag ar y safle lle mae priodoleddau pennawd yn bresennol ond nad ydynt yn cynnwys testun. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.6. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Cyflwynir IDs dyblyg ar draws y sylfaen cod safle ar gyfer rheolaethau aria. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Ni chyhoeddir negeseuon statws ar dudalennau Dynodedig Adborth Safleoedd a Gwefannau wrth lywio gyda darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.3. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023
 • Nid yw teitlau rhai dogfennau PDF a thudalennau gwe yn ddisgrifiadol, yn ystyrlon nac yn unigryw, nid ydynt yn disgrifio pwnc na phwrpas y dudalen. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.2. Rydym yn bwriadu datrys hyn erbyn: Rhagfyr 2023.

Gwefannau eraill CNC

Mae rhai o'r gwasanaethau y gallwch eu defnyddio ar-lein gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu cynnal ar wefannau ar wahân i’r prif safle, cyfoethnaturiol.cymru.

Mae'r crynodeb o statws hygyrchedd gwefannau eraill CNC yn esbonio statws hygyrchedd presennol gwefannau eraill Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rydyn ni wedi blaenoriaethu’r gwaith o adolygu a datrys problemau hygyrchedd ar ein gwefannau sydd â’r nifer uchaf o bobl yn eu defnyddio ar gyfer y gwasanaethau mwyaf hanfodol.

Bydd gwelliannau'n rhan o'n map trywydd gwaith yn y dyfodol.

Cynnwys nad yw yn nghwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid ydyn ni’n bwriadu trwsio’r canlynol, gan eu bod wedi eu heithrio yn y rheoliadau

Dogfennau hŷn

Nid yw'r rhan fwyaf o'n PDFs hŷn, ffeiliau Excel a dogfennau Word yn bodloni safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai nad ydyn nhw wedi eu strwythuro fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 a maen prawf llwyddiant 4.1.2.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Felly, nid ydym yn bwriadu datrys y wybodaeth ganlynol os cafodd ei chyhoeddi cyn 23 Medi 2018:

 • adroddiadau tystiolaeth
 • strategaethau a chynlluniau
 • papurau’r bwrdd a'r pwyllgor
 • ymgynghoriadau
 • dogfennau trwyddedu (cofrestr gyhoeddus)
 • cylchlythyrau
 • mapiau lleoliad a thaflenni
 • deunydd addysg (wedi ei gynllunio i’w argraffu)
 • taflenni canolfannau ymwelwyr a byrddau arddangos

Ategion a ddarperir heb gost

Nid oes gan eiconau rhannu ac eiconau cymdeithasol ar gyfer Twitter (a ddarperir gan ShareThis) ddigon o gyferbyniad. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.11.

Nid oes gan yr ategyn sylwadau Disqus (a ddefnyddir ar dudalennau blog) briodoleddau awtogwblhau ar gyfer mewnbwn ffurf gyffredin fel enw ac e-bost. All defnyddwyr bysellfwrdd ddim rhyngweithio â phob agwedd ar yr ategyn ac nid oes angen fformatau ar gyfer mewnbwn maes yn bresennol. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.5, 2.1.1 a 3.3.2

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatrys materion sy'n ymwneud ag ategion trydydd parti am ddim. Er gwaethaf hyn, rydym wedi codi hyn gyda Disqus ac yn gobeithio gweld penderfyniad yn fuan.

Baich anghymesur

Mae ein 'chwiliad safleoedd dynodedig' yn cynnwys dros 10,000 o ddogfennau hanesyddol. Gall rhai ohonyn nhw fod wedi'u heithrio o'r rheoliadau (e.e mapiau), ond gellir ystyried rhai ohonyn nhw fel canllawiau. Byddai'n cymryd cryn dipyn o amser ac arian i adolygu a mynd i'r afael â'r rhain yn llawn, felly, rydyn ni wedi asesu y byddai hyn yn faich anghymesur ar hyn o bryd.

Bydd unrhyw ddogfennau newydd a gyhoeddir gennym mor hygyrch â phosibl.

Asesiad baich anghymesur

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydyn ni wrthi'n ceisio gwella hygyrchedd ein gwefan.

Dyma rai o'r meysydd rydyn ni’n canolbwyntio arnyn nhw dros y 12 mis nesaf i wneud ein gwefan yn fwy hygyrch.

 • Parhau i greu fformatau hygyrch ar gyfer dogfennau sy’n cael eu defnyddio’n fynych
 • Trosi'r ffurflenni cais sy'n weddill mewn dogfennau Word yn ffurfiau ar-lein
 • Ailddatblygu'r gwasanaeth perygl llifogydd hirdymor yn fformat mwy hygyrch
 • Trosglwyddo mwy o'n cofrestrau cyhoeddus i gynnwys gwe hygyrch
 • Mireinio a thrwsio'r problemau sy'n weddill o ran datblygiad gwe gyda'n templedi
 • Parhau i adolygu rhannau o'r wefan, ac ailysgrifennu i fod mewn iaith glir
 • Datrys y problemau sy'n weddill ar y wefan lefelau afonydd
 • Datrys y problemau sy'n weddill ar y wefan rhybuddion llifogydd
 • Adolygu a blaenoriaethu’r problemau hygyrchedd a nodwyd ar wefannau eraill CNC

Byddwn yn diweddaru ein rhestr o bethau rydyn ni wedi eu gwneud i wneud ein gwefan yn fwy hygyrch a bodloni'r rheoliadau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 22 Medi 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 22 Medi 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Mehefin 2020. Cynhaliwyd profion gan Zoonou ac mae profwyr mewnol yn parhau i gynnal profion wrth i ni symud ymlaen gyda gwaith i ddatrys problemau a nodwyd.

Defnyddiodd y profwyr sampl gynrychioliadol o'r gwefannau fel y'u diffinnir gan Fethodoleg Gwerthuso Cydymffurfiaeth â Hygyrchedd Gwefannau.

Profodd ein partner prawf y safle hwn drwy adolygu URLau cynrychioliadol o'r holl dempledi yn ogystal â darparu canlyniadau sgan o'r safle cyfan i adrodd am broblemau y gellid eu canfod drwy awtomeiddio.

Rydyn ni hefyd yn defnyddio SiteMorse i redeg sganiau awtomataidd o ddolenni wedi torri a thestun amgen coll ar gyfer problemau delweddau yn rheolaidd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf