Coedwig Clocaenog - Pincyn Llys, ger Rhuthun

Beth sydd yma

Croeso

Mae Pincyn Llys yn faes parcio bach wrth ochr y ffordd, sy’n fan cychwyn ar gyfer taith gerdded fer i gofadail Pincyn Llys.

Bwynt uchaf Coedwig Clocaenog yw cofadail Pincyn Llys a cheir golygfeydd ar draws Dyffryn Clwyd.

Bu i’r Arglwydd Bagot godi’r cofadail hwn yn 1830 er mwyn coffáu plannu coedwig gonwydd.

Cafodd y coed eu cwympo yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn darparu pyst pren ar gyfer y ffosydd a’r pyllau glo. Ailblannodd y Comisiwn Coedwigaeth y goedwig yn y 1930au.

Llwybr cerdded

Mae nodwyr ar hyd y llwybr, sy’n cychwyn o’r panel gwybodaeth ar ochr arall y ffordd, gyferbyn â’r maes parcio.

Llwybr Cofeb Pincyn Llys 

  • Gradd: Hawdd
  • Pellter: ¾ milltir/1.1 cilomedr (cyfan)
  • Amser: 30 munud

Mae’r daith gerdded yn cychwyn mewn coetir cysgodol ac yn mynd â chi i weundir agored cyn y darn byr ond serth i gofadail Pincyn Llys.

Mae’n werth darllen yr arysgrifau cyfan ar y cofadail.

Saif y cofadail ym man uchaf Coedwig Clocaenog (1358 troedfedd / 414m) ac mae gwrthglawdd hynafol a phwynt triongli lle y ceir golygfeydd ar draws Dyffryn Clwyd.

Mae’r daith gerdded yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd yr un llwybr.

Cofadail Arglwydd Bagot

Llywbr cerdded arall

Llwybr Hiraethog

Mae Llwybr Hiraethog yn rhedeg trwy Pincyn Llys.

Mae’r llwybr hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd cyfres o lwybrau cyhoeddus, lonydd a ffyrdd tawel.

Cewch wybod mwy ar wefan Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Clocaenog yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Pincyn Llys 4½ milltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae yn Sir Ddinbych.

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020 Arolwg Ordnans 100019741

Cyfarwyddiadau

Ewch ar ffordd y B5105 o Ruthun tuag at Lanfwrog.

Ar ôl yr eglwys, ewch ar y ffordd gyntaf ar y dde i gyfeiriad Telpyn.

Ewch yn eich blaen i Bontuchel a throwch i’r chwith ar ôl y bont fechan i fynd ar is-ffordd tuag at Glocaenog.

Mae’r maes parcio ar yr ochr dde ar ôl dwy filltir, yn fuan ar ôl i’r ffordd fynd i mewn i’r goedwig.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pincyn Llys ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264 neu 265.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SJ 064 556.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf