Coedwig Clocaenog - Bod Petryal, ger Rhuthun

Beth sydd yma

Croeso

Mae Bod Petryal yn un o blith sawl maes parcio yng Nghoedwig Clocaenog, sef ardal enfawr o goetir, gweundir agored, ac afonydd.

Mae’r safle picnic tawel hwn, sydd wrth ochr llyn, yn cynnig llwybr cerdded byr a llwybr beicio, ac mae’n fan cychwyn delfrydol i gael blas ar y goedwig.

Mae Bod Petryal wedi’i enwi ar ôl hen fwthyn y ciper, a arferai fod yn rhan o Ystad Pool Park. 

Mae Coedwig Clocaenog yn gartref i wiwerod coch ond mae’r anifeiliaid dirgel hyn yn symud ar hyd ardaloedd eang iawn, felly rhaid ichi graffu – a chroesi eich bysedd – yn y gobaith o weld un!

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Tro’r Ciper

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 20 munud

Mae’r daith gerdded fer hon yn mynd heibio coed enfawr, hen fwthyn y ciper, a’r llyn hardd.

Llwybr Darganfod Anifeilaid

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 30 munud

Mae’r Llwybr Darganfod Anifeiliaid yn cychwyn ar yr un llwybr â Thaith Gerdded y Ceidwad.

Bwthyn y ciper

Llwybr aml ddefnydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Trot Bod Petryal

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2 filltir/3.3 cilomedr
 • Amser: 1 awr ar gefn geffyl, 1¼ awr o gerdded, 20 munud seiclo
 • Gwybodaeth am y llywbr: Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion defnyddio'r ffordd hon.

Mae’r ffordd hon yn crwydro trwy’r goedwig ar ffyrdd y goedwig ac mae'n addas ar gyfer y teulu i gyd.

Chwiliwch am gnocell y coed wrth fwynhau picnic ar ymyl y llyn. 

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Clocaenog yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Bod Petryal 8 milltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae yn Sir Ddinbych.

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020 Arolwg Ordnans 100019741

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B5105 o Ruthun i Gerrigydrudion.

Ewch drwy bentref Clawddnewydd ac, yn fuan ar ôl pasio maes parcio Boncyn Foel Bach, mae maes parcio Bod Petryal ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Bod Petryal ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SJ 036 512.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf