Marchogaeth ceffylau

Marchogaeth yn ein coetiroedd

Mae llwybrau marchogaeth ag arwyddbyst a chyfleusterau ar gyfer marchogion yn rhai o’r coetiroedd a meysydd parcio a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae llawer o’r llwybrau marchogaeth wedi’u datblygu mewn partneriaeth â chymdeithasau lleol.

Caniateir marchogaeth hefyd ar lwybrau ceffylau a phob cilffordd.

Caniateir car a cheffyl ar gilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd sydd ar agor i bob math o draffig.

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

Mae llwybr marchogaeth ag arwyddbyst o faes parcio’r ganolfan ymwelwyr.

Mae’n dilyn llwybr cylchol drwy gymysgedd o ffyrdd coedwig, ffyrdd cyhoeddus a llwybrau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Ganolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian.

Coedwig Clocaenog

Mae Trot Bod Petryal yn llwybr amlddefnyddiwr y gall marchogion ei ddefnyddio, yn ogystal á cherddwyr a beicwyr.

Mae’n cychwyn o faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru yn safle Bod Petryal yng Nghoedwig Clocaenog.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Goedwig Clocaenog – Bod Petryal.

Coed Nercwys

Mae Llwybr Beicio Nercwys yn addas ar gyfer marchogion, cerddwyr a beicwyr.

Mae ganddo arwyddbyst fel y gall marchogion a beicwyr ddilyn y llwybr mewn cyfeiriad gwahanol i gerddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Goed Nercwys.

Coedwig Crychan

Pedwar maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Crychan yw’r man cychwyn ar gyfer milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau ar hyd ffyrdd coedwigaeth a hen draciau.

Mae yna hefyd lwybrau byr sy’n ymuno â Llwybr Epynt, llwybr ceffylau 50 milltir o hyd o amgylch terfynau ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni.

Mae’r cyfleusterau ar gyfer marchogion yn ein meysydd parcio yn cynnwys corlannau a rheiliau rhwymo.

Mae meysydd parcio Halfway a Brynffo yn fwy addas ar gyfer bocsys ceffylau.

Ceir mynediad ar gyfer gyrwyr car a cheffyl ym maes parcio Brynffo.

Mae Cymdeithas Coedwig Crychan yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i hyrwyddo mynediad i Goedwig Crychan ar gyfer marchogion a defnyddwyr eraill.

Rhagor o wybodaeth

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am ein meysydd parcio yng Nghoedwig Crychan:

I gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth yng Nghoedwig Crychan, ewch i wefan Cymdeithas Coedwig Crychan.

Coedwig Dyfnant

Dau faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Dyfnant yw’r man cychwyn ar gyfer llwybrau marchogaeth yr Enfys.

Mae gan faes parcio Pen y Ffordd ddigon o le parcio ar gyfer cerbydau cludo ceffylau a cheir a chorlan.

Mae gan faes parcio Hendre gylch troi mawr, corlannau a rheiliau rhwymo.

Datblygwyd Llwybrau’r Enfys yng Nghoedwig Dyfnant mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Cart a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

Rhagor o wybodaeth

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am feysydd parcio yng Nghoedwig Dyfnant:

I gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth yng Nghoedwig Dyfnant, ewch i wefan Llwybrau’r Enfys.

Coedwig Niwbwrch

Mae dau lwybr marchogaeth ag arwyddbyst yng Nghoedwig Niwbwrch.

Mae’r llwybrau’n dechrau o faes parcio Pen Cob.

Sylwch eich bod angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Goedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch.

Coedwig Pen-bre

Rheolir y llwybrau marchogaeth yng Nghoedwig Pen-bre gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Pen-bre.

Mae angen caniatâd arnoch i farchogaeth yng Nghoedwig Pen-bre.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Goedwig Pen-bre.

Cau a dargyfeirio llwybrau marchogaeth

Weithiau mae’n rhaid cau neu ddargyfeirio llwybrau wrth inni wneud gwaith cynnal a chadw neu waith coedwig neu am resymau eraill fel tywydd gwael.

Rydyn ni’n rhoi manylion am gau a dargyfeirio llwybrau beicio mynydd ar wefannau’r coetiroedd neu’r canolfannau ymwelwyr perthnasol.

Rydyn ni hefyd yn gosod arwyddion sy’n sôn am gau neu ddargyfeirio ar ddechrau pob llwybr.

Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn yr holl arwyddion dargyfeirio a chyfarwyddiadau gan ein staff ar y safle er eich diogelwch eich hun.

Caniatâd ar gyfer digwyddiadau

Efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cyn trefnu gweithgareddau ar y tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dysgwch fwy am drefnu gweithgaredd neu ddigwyddiad.

Concordat gyda Chymdeithas Ceffylau Prydain

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru goncordat gyda Chymdeithas Ceffylau Prydain.

Mae’r concordat hwn yn nodi sut y bydd y ddau sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd i reoli a gwella mynediad i farchogion.

Gallwch lawrlwytho copi o’r concordat o waelod y dudalen hon.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf