Lefelau’r gwasanaeth trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru

Ers 1 Ebrill 2013 daeth yr holl ddyletswyddau trwyddedu (golyga hynny unrhyw gofrestriad, eithriad, cymeradwyaeth, caniatâd, trwydded, cydsyniad neu unrhyw awdurdodiad arall), a oedd yn gyfrifoldeb Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth Cymru i’w rheoleiddio ac, mewn rhai ardaloedd, Llywodraeth Cymru, o dan gylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Golyga’r newid hwn y bydd cwsmeriaid yn cael un ymateb clir a sengl i geisiadau trwydded ac na fydd yn rhaid ymgeisio i nifer o sefydliadau gwahanol ynghylch rhai gweithgareddau.

Monitro perfformiad

Byddwn yn monitro perfformiad rheoleiddio’n glos iawn ac yn darparu gwasanaeth o ansawdd da as fydd yn cyfarfod â gofynion yr amgylchedd a busnesau yng Nghymru. Mae manylion yn Nhabl 1 o lawer o’r cyfundrefnau rheoleiddio rydym yn gyfrifol amdanynt ac o’r cyfnodau amser y byddwn yn cadw atynt.

Cyfnodau amser

Os byddwch angen penderfyniad ar gais mewn llai o amser na’r cyfnod yn Nhabl 1, trafodwch gyda ni wrth gyflwyno’r cais.

Rydym yn argymell eich bod yn ymgeisio am drwyddedau mewn da bryd (yn ddelfrydol ar ôl cael cyngor cyn ymgeisio gennym ni), gan gyflwyno’r holl wybodaeth angenrheidiol a chan gadw’r cyfnodau amser penderfynu mewn cof. Efallai bydd ceisiadau cymhleth, sydd o gryn ddiddordeb cyhoeddus neu a allai gael cryn effaith ar leoliad sensitif, yn gofyn am gyfnod hirach i’w penderfynu nag sydd yn Nabl 1.

Rheoli’ch cais

Pan fyddwch yn cyflwyno cais i ni am drwydded, bydd un o’n swyddogion a fydd yn gyfrifol am benderfynu'ch cais yn cysylltu â chi. Bydd y swyddog hwnnw’n egluro wrthych sut y bydd y cais yn cael ei brosesu, sut y gallwch chi gysylltu a beth yw’r terfynau amser ar gyfer penderfynu. Bydd y swyddog hefyd yn trafod eich disgwyliadau gyda chi.

Byddwch yn cael gwybod hynt eich cais gydol y broses benderfynu fel eich bod yn ymwybodol o sut y mae’ch cais yn symud yn ei flaen.

Tabl 1. Cyfnodau amser statudol ar gyfer penderfynu

Trwydded/Cydsyniad/Awdurdodiad Cyfnod Penderfynu Statudol neu Lefel Gwasanaeth Math o drwydded

Trwydded Gwastraff – Amrywiad CNC

Dim amserlen

Gwastraff

Cynlluniau Adfer Gwastraff

Dim amserlen

Gwastraff

Trwydded Bwrpasol Gwastraff

4 mis

Gwastraff

Trwydded Rheol Safonol Gwastraff

3 mis

Gwastraff

Amrywiad Trwydded Gwastraff

3 mis neu 4 mis gydag ymgynghoriad

Gwastraff

Trosglwyddo Trwydded Gwastraff

2 mis

Gwastraff

Ildio Trwydded Gwastraff

3 mis

Gwastraff

Esemptiad Gwastraff T11

25 diwrnod gwaith

Gwastraff

Cyfleusterau Gwastraff Mwyngloddio – Categori A

9 mis

Gwastraff

Defnyddio Offer Symudol

25 diwrnod gwaith

Gwastraff

Defnyddio Offer Symudol

25 diwrnod gwaith

Gwastraff

Asesiad cynllun adfer gwastraff

25 diwrnod gwaith

Gwastraff

Trwydded Bwrpasol Newydd o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol

4 mis

Gosodiadau

Trwydded Rheolau Safonol o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol

3 mis

Gosodiadau

Amrywio trwydded o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol

3 mis

Gosodiadau

Ildio trwydded o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol

3 mis

Gosodiadau

Trosglwyddo trwydded o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol

2 mis

Gosodiadau

Trwydded Bwrpasol Gosodiad

4 mis

Gosodiadau

Amrywiad sylweddol – gosodiad

4 mis

Gosodiadau

Trwydded Rheolau Safonol Gosodiad

3 mis

Gosodiadau

Amrywiad Trwydded – Gosodiad

3 mis

Gosodiadau

Ildio Trwydded Gosodiad

3 mis

Gosodiadau

Trosglwyddo Trwydded Gosodiad

2 mis

Gosodiadau

Trwydded bwrpasol ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

4 mis

Gosodiadau

Trwydded rheolau safonol ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

3 mis

Gosodiadau

Amrywio trwydded ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

3 mis

Gosodiadau

Amrywiad sylweddol ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

4 mis

Gosodiadau

Trosglwyddo trwydded ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

2 mis

Gosodiadau

Ildio trwydded ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig / generadur penodedig

3 mis

Gosodiadau

Trwyddedau Cwympo Coed

91 diwrnod (13 wythnosau)

Cwympo coed

Penderfyniadau o dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth)

28  diwrnod gwaith

Cwympo coed

Cynllun Rheoli Coedwig

16 o wythnosau

Cwympo coed

Trwydded Rhywogaethau a Warchodir  

30 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop – datblygiad, prosiectau cadwraeth a choedwigaeth 

40 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd 

30  diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (Morol) 

40 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Trwydded rheoli adar – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, diogelu pysgodfeydd, gwarchod adar gwyllt, diogelu cnydau, stoc, bwydydd ar gyfer stoc, neu atal clefyd rhag lledaenu 

40 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Trwydded moch daear at ddiben datblygiad 

40 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Trwydded Rhywogaethau a Warchodir – diwygiad (syml) 

15 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Trwydded Rhywogaethau a Warchodir – diwygiad (cymhleth) 

30 diwrnod gwaith

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Cronfa Newydd-ddyfodiaid (Ehangu Capasiti’n Sylweddol)

2 mis 

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Adolygiad o Newidiadau Lefel Gweithgaredd System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 

4 mis

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Adolygiad o Fonitro Allyriadau Blynyddol System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 

4 mis

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Mân Amrywiad  

2 mis

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Amrywiad Sylweddol  

2 mis  

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Trosglwyddiad  

2 mis  

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Trosglwyddo Cyfuniad  

2 mis 

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Ildiad  

2 mis  

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Dirymiad  

2 mis 

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd – Hysbysiad  

6 wythnosau   

Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir

Adnoddau Dŵr – Ynni Trydan Dŵr

4 mis os caiff ei hysbysebu, 3 mis os na chaiff ei hysbysebu

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Tynnu Dŵr

4 mis os caiff ei hysbysebu, 3 mis os na chaiff ei hysbysebu

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Cronni Dŵr

4 mis os caiff ei hysbysebu, 3 mis os na chaiff ei hysbysebu

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Trwydded Dros Dro

20 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Trwydded Drosiannol (awdurdodiadau newydd)

Yn ystod y cyfnod 01 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2022

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Dirymu Trwydded Tynnu Dŵr

20 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Dirymu Trwydded Cronni Dŵr

4 mis

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Gweinyddu Amrywiad, gan gynnwys rhaniadau

20 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Trosglwyddo Deiliad Trwydded a breinio trwydded

10 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Tariff Dwy Ran

20 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Cyn Ymgeisio (ynni dŵr)

45 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Cyn Ymgeisio (nad yw'n ynni dŵr)

45 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Adnoddau Dŵr – Cydsyniad Ymchwilio Dŵr Daear

45 diwrnod gwaith

Adnoddau Dŵr

Dip Defaid Pwrpasol

4 mis

Ansawdd Dŵr

Dip Defaid – Amrywiad

4 mis os caiff ei hysbysebu, 3 mis os na chaiff ei hysbysebu

Ansawdd Dŵr

Ildio Trwydded

20 diwrnod gwaith

Ansawdd Dŵr

Trosglwyddo Trwydded

20 diwrnod gwaith

Ansawdd Dŵr

Amrywio Trwydded

4 mis os caiff ei hysbysebu, 3 mis os na chaiff ei hysbysebu

Ansawdd Dŵr

Amrywiad Trwydded – Gweinyddol

3 mis

Ansawdd Dŵr

Trwydded Bwrpasol

4 mis

Ansawdd Dŵr

Amrywio Trwydded CNC

3 mis

Ansawdd Dŵr

Deddf y Diwydiant Dŵr 166a

7 a 14 o ddiwrnodau

Ansawdd Dŵr

Deddf y Diwydiant Dŵr 166b

3 mis

Ansawdd Dŵr

Trwydded Rheolau Safonol

3 mis

Ansawdd Dŵr

Trwyddedau Morol – Band 2

4 mis

Trwyddedu Morol

Trwyddedau Morol – Band 1

6 wythnos

Trwyddedu Morol

Trwyddedau Morol – Band 3

Dim amserlen

Trwyddedu Morol

Amrywiad 0 (a arweinir gan CNC)

Dim amserlen

Trwyddedu Morol

Amrywiad 1 (gweinyddol)

21 dyddiau

Trwyddedu Morol

Amrywiad 2 (cymhleth) (B2/B3)

4 mis / Dim amserlen

Trwyddedu Morol

Amrywiad 3 (arferol)

8 wythnosau

Trwyddedu Morol

Trosglwyddo – Amrywiad

21 dyddiau

Trwyddedu Morol

Cais am Gynllun Samplau

4 wythnosau

Trwyddedu Morol

Rhyddhau amodau – Band 2

6 wythnosau

Trwyddedu Morol

Rhyddhau amodau – Band 3

Dim amserlen

Trwyddedu Morol

Cymeradwyaeth monitro

8 wythnosau

Trwyddedu Morol

Trwyddedau Morol – Band 2

4 mis; 6 mis os ceisir rhanddirymiad

Trwyddedu Morol

Trwyddedau Morol – Band 1

6 wythnosau

Trwyddedu Morol

Trwyddedau Morol – Band 3

Dim amserlen

Trwyddedu Morol

Cymeradwyaeth monitro

8 wythnosau

Trwyddedu Morol

Barn Sgrinio

90  dyddiau

Trwyddedu Morol

Barn Gwmpasu

90 dyddiau

Trwyddedu Morol

Diweddarwyd ddiwethaf