Amrywio trwydded ar gyfer Cyfleuster Adfer Deunyddiau Hirwaun

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu cyhoeddi amrywiad a wnaed i drwydded gan reoleiddiwr, sef trwydded EPR/WB3490HQ ar gyfer Cyfleuster Adfer Deunyddiau Hirwaun, ar Ninth Avenue, Ystad Ddiwydiannol Hirwaun. Y Gweithredwr sef Enviroparks (Wales) Limited yw deiliad y drwydded.

Fel rhan o brosiect ehangach CNC i ddiweddaru trwyddedau ar draws y sector trin gwastraff, cafodd y drwydded hon ei hamrywio yn dilyn cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig Dogfennau Cyfeirio (BREF) y Technegau Gorau Sydd ar Gael (BAT) ar gyfer Trin Gwastraff. Cafodd casgliadau’r BAT eu cyhoeddi ar 17 Awst 2018 yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Er bod y DU wedi gadael yr UE ar 31 Ionawr 2020 ac wedi bod mewn cyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020 mae’r rhwymedigaethau cyfreithiol ynghylch cydymffurfio â thrwyddedau a deddfwriaeth amgylcheddol yn parhau.

Rydym yn fodlon y bydd y gweithredwr yn cydymffurfio â chasgliadau’r BAT cyhoeddedig, a fydd yn weithredol o 17 Awst 2022 ymlaen neu cyn i’r gweithrediadau ddechrau, pa un bynnag fydd yr hwyraf. Os yw’r Gweithredwr yn dymuno cynnal gweithgareddau nad ydynt wedi eu cynnwys yn y drwydded ar hyn o bryd, bydd yn rhaid iddo gyflwyno cais i amrywio’r drwydded. Mae’r holl weithgareddau arfaethedig yn cael eu hasesu yn erbyn casgliadau’r BAT perthnasol yn ystod penderfyniadau CNC.

Mae’n bosibl cael mynediad i’r holl ddogfennau sydd ar gael sy’n gysylltiedig â’r drwydded drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein. Defnyddiwch rif y drwydded WB3490HQ er mwyn chwilio.

Diweddarwyd ddiwethaf