Dyfodol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Llun o Bwll Cynffig yn dangos coeden yn y blaendir a'r twyni a'r mynyddoedd yn y cefndir

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn trafod gydag Ymddiriedolaeth Corfforaeth Cynffig, am y cyfle i ymgymryd â phrydles hirdymor er mwyn rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn Ne Cymru.

Mae’r warchodfa’n safle eithriadol o ran cadwraeth, ac yn cynnwys tua 1,300 erw o dwyni tywod a gwlypdiroedd wedi’u rheoli ar yr arfordir rhwng Porthcawl a Phort Talbot.

Gellir dadlau mai dyma’r safle pwysicaf yn y DU sy’n cynnal poblogaeth sylweddol o degeirian y fign galchog, hynod brin. Mae’r safle hefyd yn cynnwys dyfroedd clir Pwll Cynffig, 70 erw, sef y llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru.

Mae CNC yn cynnal archwiliadau diwydrwydd dyladwy ar ôl dod i'r casgliad ei fod yn y sefyllfa orau i reoli'r buddiannau cadwraeth ar y safle.

Dywedodd John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau Canol De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Cynffig yn un o’r enghreifftiau gorau o gynefin twyni tywod yn Ewrop. Mae'n gartref i nifer o rywogaethau prin o blanhigion, pryfed, adar ac anifeiliaid, a rhaid ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
“Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf mae nifer tegeirian y fign galchog yn y warchodfa wedi cynyddu o 200 i dros 4,000, sy’n dyst i’r holl waith caled a wnaed ar y safle dros nifer o flynyddoedd.
“Mae ein trafodaethau gydag Ymddiriedolaeth Corfforaeth Cynffig wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac rwy’n gobeithio y gallwn ni sicrhau dyfodol y safle fel y gall natur ffynnu ac fel y gall pobl barhau i fwynhau lle mor arbennig.”

Mae twyni’n naturiol symudol ac mae’r ddeinameg hon yn hanfodol i gynnal y cynefinoedd agored sy’n cynnal cymaint o rywogaethau prin.

Rheolir yr ardal er mwyn sicrhau nad yw’r twyni’n cael eu gorchfygu gan laswelltiroedd a choetir prysgwydd trwchus fyddai’n eu sefydlogi. Byddai hyn yn arwain at golli llawer o’r bywyd gwyllt pwysig ac amrywiol.

Daw’r brydles ar gyfer rheoli Gwarchodfa Natur Cynffig i ben ym mis Rhagfyr 2019.